Wackes

WACKES

Wackes kvalitets- och miljöpolicy
Vi levererar Brand Item – produkter och tjänster av hög kvalitet som är antingen designade, utvecklade och/eller utvalda, med focus för att uppnå kundernas marknadskommunikationsmål. Nöjda kunder är vår viktigaste tillgång.
Vi gör det på ett ekonomiskt affärsmässigt sätt o ser vårt miljöarbete som en långsiktig investering. Vi skall arbeta på ett kreativt och hållbart sätt till en global marknad och strävar efter att alla aktiviteter ska ske med socialt ansvarstagande och så liten miljöpåverkan som möjligt – oavsett var i världen som vi eller våra leverantörer agerar.
Vi upprätthåller hög tillgänglighet, leveranssäkerhet och servicenivå gentemot våra kunder och samarbetspartners. Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt ligga i framkant av utvecklingen inom våra affärsområden.
Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete genom att sätta upp mål, mäta utfall och vidareutveckla processer, system, personal och kundrelationer. >br> Genom att göra medvetna produkt-, material- och förpackningsval, samt utföra miljöcertifierade transporter, minskar vi resursförbrukning och användning av ändliga resurser tillsammans med våra kunder.
En självklar utgångspunkt i samtliga åtaganden är att följa lagstiftning och övriga krav. Vår ambition är även att sprida den kunskap vi har och tillsammans med våra partners skapa engagemang för ett hållbart samhälle genom att sätta fokus på kvalitets- och miljöfrågor i våra organisationer.

Wackes Code of Conduct:
Vår uppförandekod är baserad på ILO:s standard och samtliga leverantörer är skyldiga att godkänna och signera den. Den rymmer Wackes etiska regler och värderingar samt vilket ansvar våra leverantörer har.

Årlig rapportering till FN:
Wackes är medlemmar och har skrivit under reglerna i United Nations Global Compact (UNGC) och rapporterar förbättringar årligen.

ISO-certifieringar:
Vi är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade och jobbar med ständiga förbättringar utifrån satta miljö- och kvalitetsmål.Sustainable Design Management:
En metodik som vi själva har utvecklat för att förbättra hållbarheten i produkter och sortiment. Vi planerar och mäter olika parametrar som fabriksval, tillverkningsland, materialval och produktionsprocess, förpackning samt transportsätt.
Allt görs för att granska miljöpåverkan och jämföra resultatet mot miljömålen i vårt ISO-arbete.

SÄKERHET
Vi följer Europeisk produktsäkerhetslagstiftning och levererar produkter i enlighet med Europeisk produktsäkerhetslagstiftning. Alla produkter måste följa/överensstämma med Europeisk produktsäkerhetslagstiftning. Vi är som importör juridiskt ansvarig för att produkterna vi sätter på marknaden är säkra. Det gör vi genom REACH-förordningen där målsättningen är att skydda miljö och människors hälsa genom registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Vi samarbetar med det globala institutet UL, som med sin expertis och närvaro över hela världen säkerställer att säkerhet, kvalitet och sociala förhållanden stämmer överens med Wackes krav. UL är en oberoende och ackrediterad leverantör av bland annat kvalitetstester i lab, revisioner, inspektioner och ansvarsfull sourcing.

Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen. Genom medlemskap i Kemikaliegruppen följer aktivt all information och förändringar som sker gällande kemikalier och miljö i samband med produktion av konsumentprodukter.

Vi håller oss uppdaterade och följer utvecklingen. Vi värdesätter kunskap, samarbete och dialog. Vår målsättning är att ständigt hålla oss uppdaterade kring utvecklingen inom miljöområdet och kring forskningsresultat, trender och förändringar. Genom nära dialog med våra leverantörer och kunder skapar vi oss en helhetsbild för att undvika risker och fallgropar gällande miljö och produktsäkerhet.